top of page

KVKK Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile, Yüzme İdman Yurdu, Primitif Antrenman, Taha Engin’e (“YİY”) sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında YİY tarafından bu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Tarafınızca YİY’e verdiğiniz kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rızanız kapsamında bu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ’de belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde YİY tarafından işlenebilecektir. 

Ad-soyad, anne baba ad-soyadı, telefon, email, fotoğraf, video, doğum tarihi, meslek, adres, acil iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgiler kategorilerindeki kişisel verileriniz, YİY’in faaliyetlerini gerçekleştirilmesi ve hizmet alımı sonrası operasyonlarının gerçekleştirilmesi, YİY’in yeni hizmetleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması için iletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi ve YİY’in eğitim çalışmalarında, antrenmanlarda veya düzenlediği etkinliklerinde çekilen fotoğraflarınızın ve videolarınızın YİY’in ve çalışanlarının sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayınlanması amaçları ile sınırlı olarak YİY tarafından kaydedilebilecek ve işlenebilecektir. 


YİY’e sağladığınız kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda YİY’in yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

YİY, sağladığınız kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı ve hukuken sahip olduğu hakları kullanabileceği süre boyunca saklayacak ve süreler sonunda periyodik olarak ilgili kişisel verileri imha edecek veya anonim hale getirecektir. Buna ek olarak, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya YİY sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda tahaengin@gmail.com e-posta adresi üzerinden) YİY’e  iletebilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

Tarafıma ilettiğiniz “Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yer alan kişisel ve hassas nitelikli kişisel verilerimin (ad-soyad, telefon, email, fotoğraf, video, doğum tarihi, meslek, adres, acil iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgiler), yasalara uygun biçimde Yüzme İdman Yurdu, Primitif Antrenman, Taha Engin (“YİY”) faaliyetlerini gerçekleştirilmesi ve hizmet alımı sonrası operasyonlarının gerçekleştirilmesi, YİY’in mevcut ve yeni hizmetleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması için iletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi ve YİY’in eğitim çalışmalarında, antrenmanlarda veya düzenlediği etkinliklerinde çekilen fotoğraflarımın ve videolarımın YİY’in ve çalışanlarının sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayınlanması amacıyla YİY tarafından gerekli olan süre boyunca kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine ve sair suretler ile işlenmesine; tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde belirtilen aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

bottom of page