top of page

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

    1. Taha Engin  

İçerenköy, Adem Sokak No: 12A Ataşehir / Istanbul

Telefon: 05363237222

E-Posta: tahaengin@gmail.com


1.2  Üye


Adı Soyadı: ……………………………..   

(Bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır.)

T.C. Kimlik No: ………………………………..

Telefonu: ……………………………………….

E-Posta Adresi: …………………………………

Adresi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bu Sözleşmede taraflardan Taha Engin’in bünyesinde yer alan “Yüzme İdman Yurdu” ve “Primitif Antrenman”  ayrı ayrı ve birlikte “YİY” şeklinde anılacaktır.   1. Konu

Bu Sözleşme’nin konusu, Üyenin üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, sözleşmenin ekinde yer alan ve Üyenin seçeceği süre ve/veya sayı ve hizmet bedeline sahip üyelik şartlarına uygun hizmetlerin verilmesi ve tarafların ilgili hizmetin verilmesi kapsamında hak ve yükümlülüklerinin tespitinden ibarettir.    1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1 Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler, üye tarafından iptal talebinde bulunulmadığı ve/veya Taha Engin tarafından feshedilmediği sürece, ekte yer alan ve ilgili hizmete ilişkin olarak belirlenen sürelerle yenilenmek suretiyle yürürlükte kalacaktır. Üyenin sadece sayılı ders paketi hizmeti alması durumunda, sayılı ders paketine ilişkin üyelik, paket bünyesindeki ders sayısına uygun hizmetin alınmasını takiben sona erecek olup, üye, sayılı ders paketlerine ilişkin güncel hizmet bedelini ödemek suretiyle sayılı ders üyeliğini yenileyebilir. 


3.2 Üye, bu sözleşmenin imzasını takiben ekinde yer alan süre ve/veya sayıya uygun hizmet bedelini nakit veya banka transferi yoluyla ödemekle yükümlü olup, üyeliğin üye ve/veya Taha Engin tarafından sona erdirilmediği hallerde, alınan hizmete ilişkin bedelleri sözleşmede belirlenen şekilde düzenli ödemekle yükümlüdür. 


3.3 Taha Engin, YİY bünyesinde kendisi ve/veya alanında yetkin kişiler aracılığı ile verilecek antrenmanları ve/veya antrenmanları yönetecek kişileri ve bunlara ilişkin saatleri belirleme serbestisine, katılımcı sayısındaki artış veya azalma kapsamında kendi inisiyatifi ile antrenmanı yönetecek kişilerde ve/veya antrenman saatlerinde ve/veya şeklinde değişiklik yapmak hakkına sahiptir. 


3.4 Üye, antrenmanlara katılmadan önce doktoru ile görüşerek bu antrenmanlara katılmak için gerekli fiziki/ruhsal sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti ve gerekli kontrolleri yaptırıp yaptırmamasından sorumlu olduğunu, antrenmanlara katılması sonucunda oluşabilecek bir sakatlık ve sağlık problemi nedeniyle Taha Engin ve/veya çalışanlarının herhangi bir hukuki ve ceza-i sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Üye, Taha Engin ve/veya YİY bünyesinde antrenmanları yöneten kişinin direktiflerine uymakla yükümlü olup, aksi takdirde üyenin kendisi ve/veya 3. kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluk üyeye aittir. 

3.5 Üyenin, ücretini ödediği hizmeti kesintisiz alması esastır. Ancak üye, spor yapmasına engel teşkil eden bir rahatsızlığı olduğuna ilişkin doktor raporunu ibraz etmek suretiyle üyeliğini 1 (bir) defaya mahsus doktor raporunda belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere dondurabilir. 


3.6 Üyenin, paketler halinde sunulan diğer hizmetlere üye olması durumunda, bu paket içeriğinin tamamını, üye olma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde kullanması gerekmektedir. YİY’den kaynaklanmayan nedenlerle bu sürelere uygun şekilde kullanılmayan sayılı ders paketleri bu sürenin sonunda geçerliliğini yitirecek olup, Üye, bu nedenle Taha Engin’den herhangi bir hak ve bedel iadesi talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. 


3.7 Sözleşme konusu hizmetler, YİY ve/veya 3. Kişiler bünyesindeki tesislerde sunulacak olup, Üye YİY ve/veya hizmetin sunulduğu 3. Kişiler bünyesindeki tesislerin koyacağı kurallara uymakla yükümlüdür. 


3.8 Taha Engin, YİY bünyesinde sunulacak hizmetlere ek olarak, üyelere yönelik antrenman kampları düzenleyebilecek olup, bu kamplara katılım şartları ayrıca duyurulacaktır. Üye, söz konusu kamplara, kontenjan dahilinde ve bu hizmete ilişkin bedeli ayrıca ödemek suretiyle katılabilecek olup, sözleşmenin ilgili maddeleri antrenman kampları içinde aynı şekilde uygulanacaktır. 


3.9 Taha Engin’in, yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerine denk gelen ve bu nedenle yapılamayan antrenman saatlerine ilişkin telafi dersi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 


3.10. Üye, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Taha Engin’in yazılı izni olmaksızın 3. kişilere devredemez. 


3.11. Taha Engin, üyenin üyelik talebini, herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme ve/veya fesih tarihine kadar verilen hizmetlere ilişkin bedeli mahsup ederek, kalan hizmet bedelini iade etmek suretiyle sözleşmeyi feshetme ve/veya yenilen üyeliklerde üyeliği yenilememe hakkına sahiptir. 


3.12 Antrenman ve tesis kurallarına ilişkin bilgiler tahaengin.com adresinde yer almakta olup, üyenin antrenmanlara bu kurallara uygun şekilde ve varsa belirtilen ekipmanlarla katılması kendi sorumluluğundadır. 


3.13. Üye, kayıt işlemleri esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, vereceği bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda üyeliğinin Taha Engin tarafından derhal tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin gerçeğe aykırı olarak verdiği bilgiler olduğu tespit edilmesi halinde bunlar, Taha Engin’in talebi üzerine Üye tarafından derhal düzeltilecektir. Düzeltme taleplerinin ve/veya bilgilerinde gerçekleşen değişiklilerin Üye tarafından gereği gibi veya zamanında gerçekleştirilememesi halinde doğmuş veya doğabilecek tüm zararlardan ve hukuki ve cezai sonuçlardan Üye sorumlu olacaktır.  1. Hizmet Bedeli


4.1 Aylık bedelli üyelik hizmet bedeli, her ayın başında (1. ile 5. günü arasında) ilgili aya ait olarak alınır. Üyenin, hizmeti ay başında başlatmadığı durumlarda bir kereye mahsus ilgili ayın kalanına ilişkin hizmet bedeli hesaplanmak suretiyle tahsil edilir ve takip eden ayın başından itibaren bu madde hükümlerine uygun şekilde ödenmesi şartıyla aylık olarak yenilenir.

4.2 Üye üyeliği süresinden önce iptal etmesi halinde üyelik paketindeki kalan hizmet süresine ilişkin bedellerin iadesini talep edemez. 


4.3 Üye katılmadığı/katılamadığı antrenmanlara ilişkin ücretin iadesini ve/veya hizmet bedelinden mahsubunu talep edemez. Üyenin paket ders/antrenman üyelik hizmeti kapsamında hizmet aldığı durumlarda, hizmeti alacağı gün ve saat tarafların mutabakatı ile belirlenecek olup, belirlenen bu ders/antrenman saatinden en geç (24) saat öncesine kadar üyenin derse/antrenmana katılamayacağı yönünde bildirimde bulunmaması halinde, ilgili ders/antrenman saati, seçmiş olduğu paket kapsamında kullanılmış kabul edilerek, paket ders sayısından düşülecektir. 


4.4 Taha Engin, (7) gün önceden üyelerine e-mail veya SMS/Whatsapp yoluyla bildirimde bulunmak suretiyle hizmet fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir.   1. Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 


5.1 Taha Engin, üyenin üyelik sırasında kendisine sağladığı kişisel verileri sözleşmenin EK-2’sinde yer alan Aydınlatma Metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, bu sözleşmenin kurulması ve konusu hizmetlerin ifası amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında mukim gerçek ve/veya tüzel kişilere aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Aydınlatma ve Açık Rıza Metni, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.


5.2 Taha Engin, söz konusu kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken tedbirleri alacaktır. Bununla birlikte, Taha Engin olası veri güvenliği ihlallerinden dolayı kast ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.  1. Mücbir Sebep 

Taha Engin, doğal afetler, salgın hastalık, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışındaki mücbir sebeplerin varlığı halinde, ilgili mücbir sebebin etkileri ortadan kalkana kadar sözleşme konusu hizmetlerin sunulmasını durdurabilir. 


  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme ve bu Sözleşmenin ifası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Bu Sözleşme ve Ekleri, …/…/….. tarihinde 1 ( bir) nüsha olarak düzenlenmiş olup, aslı Taha Engin’de kalmak üzere bir fotokopisi Üyeye teslim edilmek suretiyle, taraflarca imza altına alınmıştır. Taraflar, Sözleşme’nin EK-1’ini yenilemek ve imzalamak suretiyle değiştirebilirler. Bu durumda güncel tarihli EK-1 bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelecektir. 


      ÜYE                                 Taha Engin


Veli/Yasal Temsilcisinin İmzası 

(18 Yaşın Altındaki Üyeler İçin)


EK-1 Hizmet İçeriği ve Bedelleri  1. Üyelik Türü

Üyelik Süresi (Aylık)

Fiyat

Yüzme İdman Yurdu Üyeliği ( Haftada 2 Antrenman)

Aylık / Tekrar Eden Üyelik

……. TL

Primitif Antrenman Üyeliği ( Haftada 1 Antrenman)

Aylık / Tekrar Eden Üyelik

……. TL

Primitif Antrenman Üyeliği ( Haftada 2 Antrenman)

Aylık / Tekrar Eden Üyelik

……..TL

Üye, yukarıda şartlarla hizmet alımı yapmayı seçmekle, seçtiği pakete uygun sürelerle, yenileme tarihindeki güncel hizmet bedelleri üzerinden üyeliğinin yenilenmesini ve buna ilişkin bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 
ÜYE                                 TAHA ENGİN


Veli/Yasal Temsilcisinin İmzası 

(18 Yaşın Altındaki Üyeler İçin)
EK-2 Aydınlatma ve Açık Rıza Metni 


KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni ile, Yüzme İdman Yurdu, Primitif Antrenman, Taha Engin’e (“YİY”) sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında YİY tarafından bu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Tarafınızca YİY’e verdiğiniz kişisel verileriniz, vermiş olduğunuz açık rızanız kapsamında bu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ’de belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde YİY tarafından işlenebilecektir. 

Ad-soyad, anne baba ad-soyadı, telefon, email, fotoğraf, video, doğum tarihi, meslek, adres, acil iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgiler kategorilerindeki kişisel verileriniz, YİY’in faaliyetlerini gerçekleştirilmesi ve hizmet alımı sonrası operasyonlarının gerçekleştirilmesi, YİY’in yeni hizmetleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması için iletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi ve YİY’in eğitim çalışmalarında, antrenmanlarda veya düzenlediği etkinliklerinde çekilen fotoğraflarınızın ve videolarınızın YİY’in ve çalışanlarının sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayınlanması amaçları ile sınırlı olarak YİY tarafından kaydedilebilecek ve işlenebilecektir. 


YİY’e sağladığınız kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda YİY’in yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

YİY, sağladığınız kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı ve hukuken sahip olduğu hakları kullanabileceği süre boyunca saklayacak ve süreler sonunda periyodik olarak ilgili kişisel verileri imha edecek veya anonim hale getirecektir. Buna ek olarak, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya YİY sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda tahaengin@gmail.com e-posta adresi üzerinden) YİY’e  iletebilirsiniz. 

TAHA ENGİNAdı Soyadı :

İmzası :

Tarih:


Veli/Yasal Temsilcisinin İmzası 

(18 Yaşın Altındaki Üyeler İçin)


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AÇIK RIZA FORMU


Tarafıma ilettiğiniz “Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yer alan kişisel ve hassas nitelikli kişisel verilerimin (ad-soyad, telefon, email, fotoğraf, video, doğum tarihi, meslek, adres, acil iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgiler), yasalara uygun biçimde Yüzme İdman Yurdu, Primitif Antrenman, Taha Engin (“YİY”) faaliyetlerini gerçekleştirilmesi ve hizmet alımı sonrası operasyonlarının gerçekleştirilmesi, YİY’in mevcut ve yeni hizmetleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması için iletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi ve YİY’in eğitim çalışmalarında, antrenmanlarda veya düzenlediği etkinliklerinde çekilen fotoğraflarımın ve videolarımın YİY’in ve çalışanlarının sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayınlanması amacıyla YİY tarafından gerekli olan süre boyunca kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine ve sair suretler ile işlenmesine; tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde belirtilen aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.


Adı Soyadı :

İmzası :

Tarih :Veli/Yasal Temsilcisinin İmzası 

(18 Yaşın Altındaki Üyeler İçin)

bottom of page